Střední Brdy, ač takříkajíc „na dostřel" od hlavního města, zůstávají doposud široké veřejnosti relativně neznámé a na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje tvoří enklávu, jež vystupuje coby jakási soudobá terra incognita. Je to způsobeno řadou faktorů, z nichž jako prvořadý je vnímána skutečnost, že od 20. do 90. let 20. století bylo celé Střední Pobrdsko intenzivně využíváno armádou. Ve Strašicích, jež mají v rámci Středních Brd výjimečné postavení díky obklopení brdskými lesy, kromě lesního hospodaření a vojenského výcviku civilizačně téměř intaktními, zbyl po odsunu armády rozsáhlý areál bývalých kasáren. Strašická kasárna byla převedena do majetku Obce Strašice.

Bývalá velitelská vilaV r. 2005 byla poprvé formulována myšlenka, aby obec využila kasárenský areál nejen ke komerčním činnostem, ale i k vytvoření kulturního centra. Za přispění odborníků celé řady oborů tak vznikl na obci projekt Turistického poznávacího a pobytového areálu, zkráceně Muzeum Středních Brd. Regionální rada pro rozvoj jej na přelomu let 2008-9 schválila a rozhodla zařadit do regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad financovaného z vlastního rozpočtu, s výraznou dotací Evropské unie.

Co je vlastně náplní a posláním této kulturní a turistické organizace? Její funkci lze rozdělit na dvě základní: pobytovou a kulturní - s výrazným informačním, badatelským, edukativním a všeobecně kulturně společenským posláním. Pracuje jako obecní zařízení v rámci Kulturního odboru. Naleznete ji v areálu bývalých kasáren. Sestává ze dvou budov a zahrady. Prvá je  bývalá velitelská vila ve funkcionalistickém slohu a druhá specifický dřevěný typizovaný patrový kasárenský barák pocházející z 30. let minulého století.

V objektu vily je zřízena stálá expozice muzejního charakteru, jež představuje Střední Brdy s důrazem na Strašice a jejich okolí z hlediska přírodovědného i společenskovědního. Zvláštní důraz je kladen na místní specifika, jako jsou tzv. lesní řemesla, historie místního železorudného a černouhelného hornictví, historie brdského železářství a prezentace výsledků lokálních archeologických výzkumů zaměřených především na archeologii středověku. V objektu je i prostor pro příležitostné výstavy. Kasárenský barák prezentuje historii vojenství ve vztahu k vývoji dnešního Vojenského újezdu Brdy, s nímž Strašice bezprostředně sousedí, se všemi pozitivy i negativy této zvláštní enklávy. Jedno podlaží je upraveno jako specifická ubytovna s osmnácti lůžky a sociálním příslušenstvím, autenticky upravených na způsob vojenské nocležny z období první republiky.

Na venkovní ploše mezi oběma budovami vznikne stálá geologická expozice se zastoupením hornin Středních Brd s vysvětlivkovými panely lokálních geologických a geomorfologických poměrů a historické geologie. Předpokládá se i vytvoření turistické atrakce, „kameniště", kde si návštěvníci budou moci zkusit „štěstí" při hledání fosilního materiálu v karbonských břidlicích a prachovcích, nebo v křemitých konkrecích, jimiž je oblast Rokycanska, kam Střední Brdy částečně spadají, velmi proslulá. Minigeopark bude doplněn výsadbou arboreta charakteristických druhů původních brdských dřevin.

Původní dřevěný srubDruhá venkovní plocha bude zasvěcena vojenské historii na Brdech, především v podobě exponátů, jež po nakonzervování snesou podmínky vnějšího prostředí. Výhledově se předpokládá i vytvoření experimentální venkovní plochy, kde by měly být představovány a ověřovány historické technologie (např. pálení uhelných milířů, kolomazná pec, výroba mýdla z dřevěného popela - flusárna, vlčí pec, galejní pec apod.).

V areálu bude pracovat Informační středisko pro celou venkovskou oblast Středních Brd. Badatelská práce je zajištěna jednak z vlastních zdrojů, ale zejména spoluprací s celou řadou vědeckých a zájmových organizací (např. Západočeská univerzita, regionální muzea, Národní památkový ústav, Klub Augusta Sedláčka, klub vojenské historie West a řada dalších), včetně individuálních badatelů.

Zařízení má již dnes vybudované slušné zázemí pro nejrůznější školící i společenské aktivity. Je jím čerstvě rekonstruovaný bývalý Posádkový dům armády ( v r. 2008), kam byla do opravených a designově přizpůsobených místností přemístěna knihovna, vznikl zde pěkný přednáškový sál včetně prostoru pro příležitostné expozice, kancelář kulturního odboru obce, několik depozitářů a skladů i - last, but no least - příjemná nekuřácká restaurace. Schyluje se i k přestavbě bývalého velkého kinosálu na multifunkční sál (vč. možnosti divadelních představení).

Možná, že někoho napadne, proč ve Strašicích nebude k informaci, poučení a zábavě veřejnosti prostě klasické muzeum, když nová instituce přináší řadu typicky muzejních funkcí. I tato myšlenka byla původně v diskusi. Pak ovšem byla zamítnuta z několika důvodů. Předně, muzeum jako takové, je pro obec, jako jsou Strašice, finančně velmi nákladnou příspěvkovou organizací. Širší spektrum záběru, včetně specifických ubytovacích služeb, dává přeci jen větší možnost návratnosti vložených prostředků, které však, neboť i zde se jedná o „příspěvkovku", budou reinvestovány do rozvoje instituce. Nemalou překážkou je i vysoká administrativní zátěž soudobé čistě muzejní činnosti.

Areál zážitkové a poznávací turistiky (snad se organizace dočká kratšího a srozumitelnějšího názvu) zahájí svůj plný provoz v druhé polovině roku 2010.

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com